ทําความรูจักกับหมายเลข IP Address

ดูIP Address คือ อะไร?

IP Address คือหมายเลขประจําเครื่องที่ตองกําหนดใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องและอุปกรณทุกชิ้นใน
เครือขายเน็ตเวิรค โดยที่หมายเลข IP Address ที่กําหนดนี้จะตองไมซ้ํากัน ซึ่งเมื่อกําหนดหมายเลข IP
Address แลวจะทําใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องและอุปกรณตางๆในเครือขายรูจักกันรวมถึงสามารถรับสง
ขอมูลไปมาระหวางกันได โดย IP Address จะเปนตัวอางอิงชื่อที่อยูของคอมพิวเตอรแตละเครื่อง
ตัวอยางเชน หากคอมพิวเตอร A ตองการสงไฟลขอมูลไปใหคอมพิวเตอร B คอมพิวเตอร A จะตองรูจัก
หรือมองเห็นคอมพิวเตอร B เสียกอน โดยการอางอิงหมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร B ใหถูกตอง
จากนั้นจึงอาศัยโปรโตคอลเปนตัวรับสงขอมูลระหวางทั้ง 2 เครื่องดู ip

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: